शिलबन्दि दरभाउपत्र प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।