विभिन्न कार्यक्रम संचालनको लागि प्रस्ताव आह्वान को सुचना