रोजगार सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।