निशुल्क लोकसेवा आयोग परीक्षा तयारी कक्षा सञ्चालन हुने सम्बन्धी सूचना