निः शूल्क शिक्षक सेवा तयारी कक्षाका आवेदकको स्वीकृत नामावली प्रकाशित गरिएको सूचना ।