खोर सुधारका लागि कृषकहरुलाई अनुदान (५० प्रतिशत अनुदान) को सूचना ।