आ.व. २०८०।०८१ को बार्षिक स्वीकृत प्रदेश तथा स्थानिय तहमा सर्शत कार्यक्रम अन्तर्गत पकेट क्षेत्रमा खोर, गोठ सुधार कार्यक्रम संचालनका लागि फर्म छनौट गरिएको सम्बन्धी सूचना ।