अ.हे.व. र अ.न.मी. पदमा दरखास्त पेश गरेका उम्मेदवारहरुले प्रबेश पत्र बुझिलेने सम्बन्धी सुचना