अपाङ्गता सहायक सामग्रीको दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।