५० प्रतिशत अनुदानमा इलेक्ट्रीकल च्यापकटर वितरण कार्यक्रममा छनोट भएको आवेदकहरुको नामावलि प्रकाशन सम्बन्धि सूचना ।