सूचना प्रविधि अधिकृत पदको लिखित परीक्षा नतिजा सम्बन्धमा