सुचना - श्री मतदान केन्द्र तोकिएका सबै विद्यालयहरु