सुकुम्बासी समाधान सम्बन्धी अभिमुखिकरण सम्बन्धी जरूरी सूचना