विपद व्यवस्थापन कोषमा रकमा जम्मा गर्न आव्हान गरिएको सूचना