विद्यालय संचालन सम्बन्धि कार्यढांचा २०७७ कार्यान्वयन गर्ने गराउने सम्बन्धमा ।