बिलेङकेट खरिद सम्बन्धी दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी ७ दिने सूचना ।