पशु औषधिको दररेट पेश गर्ने बारे सूचना । (प्रथम पटक प्रकाशित)