डेरी पसल सुधार अनुदान (५० प्रतिशत अनुदान) को सूचना ।