औषधी तथा औषधीजन्य सामग्रीको दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।