सीप परिक्षण तथा अन्तर्वार्ता को मिति एंब समय संसोधन गरिएको सम्बन्धी सूचना