कर्मचारीहरु

Photo Name Designation Section Email Phone
हेर्दयराज बज्गाइ सव.इन्जिनियर hirdayarajbajgain@gmail.com 9809407677
राजेन्द्र विस्ट सव.इन्जिनियर 9801385671
धनीराम चौधरी वडा सचिव 9809451914
नर बहादुर विस्ट वडा सचिव 9848750633
नारायण राना वडा सचिव 9801385670
अमर बहादुर राना खरिदार 9858750289
नरेन्द्र चन्द खरिदार 9806481789
अशोक पाण्डेय कम्प्युटर अपरेटर ashokpandeya80@gmail.com 9848754008, 9801385674
नर बहादुर वि क कार्यकारी अधिकृत ९८५८७२७१११
निर्मला भण्डारी Programme Officer bhandarinirmala2016@gmail.com 9866944134
श्री बिर ब ऐरी लेखा अधिकृत 9868711730
राधा तिमिल्सेना ना.सु 9843694317
लेखक राम चौधरी ना.सु 9848778396
श्याम कुमार राना खरिदार 9759001709
अशोक पाण्डेय सूचना अधिकारी ashokpandeya80@gmail.com 9801385674