गँहु पकेट क्षेत्र विकाशकालागि ५०%अनुदानमा वितरण गरिएका क्रिषि यन्त्रहरुकाे अनुगमनम