होजियारी मसिन भाडा सम्बन्धी प्रथम पटक प्रकाशित सूचना ।