सिलबन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धी सूचना सच्याईएको बारे ।