राजश्व शाखाको आर्थिक कारोवार तथा सम्पुर्ण कामकाज बन्द रहने सूचना ।