बर्षे घाँसको बीउ टियोसेन्टी वितरण सम्बन्धी सूचना ।