जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कञ्चनपुरको अत्यन्त जरुरी सूचना