राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग तथा बेलौरी नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको व्यक्तिगत घटना दर्ता सप्ताह सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।

Supporting Documents: