राजस्व शाखाको सेवा प्रवाह बन्द रहने सम्बन्धि सूचना