बेलौरी नगरपालिका वडा नं. ४ अन्तर्गत अव्यवस्थित बसोबासीको दावि विरोध सम्बन्धी ७ दिने सूचना ।

Supporting Documents: