परियोजना सञ्चालनको लागि करारमा कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धि सूचना ।