निशुल्क जग्गा उपलब्ध गराउन ईच्छुक सरोकारवालाहरुको जानकारीका लागि