बेलौरी नगरपालिकाको आ.ब. २०७२/०७३ को बार्षिक समिक्षा बैठकका तस्विरहरु