दोस्रो चौमासिक अन्तर्गतको सार्बजनिक सुनवाई कार्यक्रम