सामुदाियक विधालय हरुमा छत्रबिर्ती रकम निकासा बिबरण